Меню
Вашата количка

Условия за ползване

В този онлайн магазин по подразбиране плащането се извършва при доставката. При предплатени стоки и услуги клиента има право да изисква платените суми само в случай, че доставката не е изпълнена в уговорения при поръчката срок. 

Разглеждането и заявката на продукти и услуги в този онлайн магазин е въпрос на вашия свободен избор. Рекламации се приемат само в рамките на гаранциите дадени от съответния производител. Съдържателят на магзина не носи отговорност за ползи и вреди понесени от използването по адекватен или не начин на закупеното от тук.

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

Електронен магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница;
Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „
Спортен магазин АЛПИ“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница;
Ползвател/ Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;
Профил – регистрация в интернет страницата www.alpibg.com, създадена от Ползвателя с цел закупуване на стоки от електронния магазин;
Производител – производител на стоката;
Стока – всеки продукт, който е въведен и годен за закупуване чрез електронния магазин;
Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;
Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)
Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.
Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика;
Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;
Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес;
Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

I.          ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "АЛПИ Дистрибюшън" ООД, гр. София, ул. ”Ворино” 19, тел: +359 888 227736, +359 2 8581969,  +359 888 304606, e-mail: alpi2002@abv.bg., представлявано заедно и поотделно от управителите Анна Пенчева и Теодора Пенчева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ ПРОДАВАЧ, и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.alpibg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

II.         ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика:      "АЛПИ Дистрибюшън" ООД
Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр. София, ул. ”Ворино” 19, тел: +359 888 227736, +359 2 8581969,  +359 888 304606, e-mail: alpi2002@abv.bg
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. ”Ворино” 19, тел: +359 888 227736, +359 2 8581969,  +359 888 304606, e-mail: alpi2002@abv.bg
 Вписване в търговския регистър: BG201630299
Номер на удостоверение за администратор на личните данни №

III.        ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.alpibg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;
Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.alpibg.com

(2)          По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)          Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4)          Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5)          Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. За определени покупки, Доставчикът има възможност да предвиди доставка за своя сметка, което се отразява в профила на съответния продукт.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. Доставчикът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.

IV.        ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе негова електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп.

(2)          Електронната поща и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3)          С попълване на данните си и натискане на бутоните "Потвърди" и "Потвърждавам поръчката си", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)          Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. След създаване на профил (акаунт) на Ползвателя, между него и Доставчика възникват договорни отношения за така създадения профил и виведените лични данни.

(5)          При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

              Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Ползвателя с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2)          При постъпване на заявка за промяна на вписан Основен контактен електронен адрес, Ползвателят следва да влезе в профила си, да избере полето за промяна на Основен електронен адрес и да спази предвидените там стъпки – въвеждане на стар адрес, въвеждане на нов адрес и потвърждаване на новия адрес, след което получава информационно електронно писмо на новия и стария електронен адрес за извършената промяна.

(3)          За избягване на всякакви съмнения Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес, преди извършването на промяната му по ал. 2

V.         ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2)          Договорът се сключва на български език.

(3)          Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.alpibg.com. Спецификите на отделните договори за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от Ползвателя поръчка.

(4)          Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5)          Този договор за създаване на профил се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(6)          За сключването на този договор за създаване на регистрация и за сключването на договора за покупко-продажба на стока/и, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7)          Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8)          Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1)       Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, в случай че Ползвателят няма вече съществуваща регистрация в Електронния магазин;

(2)       Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с електронна поща и парола;

(3)       Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)       Предоставяне на данни за извършване на доставката – начин и точен адрес, чрез попълване на онлайн формата;

(5)       Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)       Потвърждение на поръчката;

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим вашето преживяване при сърфиране и функционалността на нашия сайт. Политика за поверителност.